Privacy en gegevensbescherming

Verklaring gegevensbescherming

Wij waarderen uw interesse in ons bedrijf zeer. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit bij de directie van Stropdas.org een dienst van United e Commerce. Het is in principe mogelijk zonder aangeven van persoonlijke informatie gebruik te maken van de website van Stropdas.org. Wanneer een betrokken persoon gebruik wil maken van bijzondere diensten van onze onderneming via onze website kan een verwerking van persoonsgegevens echter nodig zijn. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming aan de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokken persoon, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de voor [de onderneming] geldende landspecifieke gegevensbeschermingsbepalingen. Via deze verklaring gegevensbescherming wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, omvang en doel van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen via deze verklaring op de hoogte gebracht van hun rechten.

Het Stropdas.org heeft als verantwoordelijke voor de verwerking tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming mogelijk te maken wat betreft de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen veiligheidslekken hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokken persoon vrij om persoonlijke gegevens op alternatieve manieren aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Definities

De verklaring gegevensbescherming van Stropdas.org is gebaseerd op de terminologie die wordt gehanteerd door de Europese richtlijn en regelgevende instantie bij de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als onze klanten en zakelijke partners. Om hieraan te kunnen voldoen, willen we vooraf de gebruikte begrippen uitleggen.

Wij gebruiken in deze verklaring gegevensbescherming onder andere de volgende begrippen:

a) persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens bevatten alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de "betrokken persoon"). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd wanneer, direct of indirect, in het bijzonder door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-registrator of een of meer speciale kenmerken, zoals de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

b) betrokken persoon

Betrokken persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

c) Verwerking

Verwerking is elk proces of reeks van bewerkingen gerelateerd aan persoonlijke gegevens met of zonder behulp van geautomatisserde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, bevragen, gebruiken, het openbaren door overdraging, verspreiding of een andere vorm van bereidstelling, het vergelijken of het verbinden, de beperking het verwijderen of het vernietigen.

d) Beperking van verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.

e) Profiling

Profiling is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens, die als doel heeft, dat deze persoonlijke gegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat persoonlijke gegevens niet langer aan een specifieke betrokken persoon kunnen worden toegeschreven zonder dat aanvullende informatie nodig is, in zoverre dat die aanvullende informatie gescheiden bewaard wordt en waarvoor technische en organisatorische maatregelen getroffen zijn die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet zijn toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, inrichting of andere organisatie die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer het doel en de middelen van deze verwerking worden gedefinieerd door EU-recht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke of kunnen de bepaalde criteria voor zijn benoeming worden vastgesteld op grond van het EU-recht of het recht van de lidstaten.

h) Opdrachtverwerker

Opdrachtverwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een inrichting of een andere instantie die persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.

i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, inrichting of andere organisatie aan wie persoonlijke gegevens worden verstrekt, ongeacht of deze een derde partij is of niet. Autoriteiten die op grond van EU-recht of het recht van de lidstaten mogelijk persoonsgegevens ontvangen in verband met een bepaalde onderzoeksmissie, gelden echter niet als ontvanger.

j) Derde

Derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, inrichting of andere organisatie buiten de betrokken persoon, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de opdrachtverwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming is elke door de betrokken persoon vrijwillig voor het bepaalde geval op geinformeerde wijze en ondubbelzinnig afgegeven wilsuiting in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke bevestigende handeling, waarmee de betrokken persoon aangeeft, dat hij/zij toestemming geeft zijn/haar persoonlijke gegevens te verwerken.

2. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

United e-Commerce - Stropdas.org
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Duitsland

Fax.: +49 (0) 511 51 56 05 - 25
E-Mail: [email protected]
Website: www.stropdas.org

3. Registreren van algemene gegevens en informatie

De website van het Stropdas.org verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logfiles van de server. Geregistreerd kunnen worden de (1) gebruikte browsersoorten en versies, (2) het besturingssysteem van het systeem dat toegang krijgt, (3) de website vanwaar een systeem komt dat toegang krijgt tot onze website (zogenoemde referrer), (4) de sub-websites die via een systeem dat toegang verschaft tot onze website aangestuurd worden, (5) de datum en tijdstip van toegang tot de website, (6) een Internet Protocol-adres (IP-adres), (7) de internet-service-provider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om aanvallen op onze informatietechnologiesystemen te weren.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt het Stropdas.org geen conclusies over de persoon in kwestie. Deze informatie is veel meer nodig om (1) de inhoud van onze website correct uit te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanent goede werking van onze IT-systemen en de technologie van onze website te garanderen alsook ( 4) om wethandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door het Stropdas.org enerzijds statistisch en verder geëvalueerd met het doel om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogfiles worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

4. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van Stropdas.org krijgen de gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens worden verzonden naar de gegevensbeheerder bij bestelling van de nieuwsbrief volgt uit het invulscherm dat voor dit doel wordt gebruikt.

Het Stropdas.org informeert zijn klanten en zakelijke partners op gezette tijden via een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen worden ontvangen door de betrokken persoon als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor de nieuwsbrief. Aan het van een betrokken persoon ingevoerde e-mailadres wordt eerst voor het versturen van de nieuwsbrief om juridische redenen een bevestigingsmail volgens de double-opt-in-procedure verstuurd. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokken persoon de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan we ook het door de Internet-Service-Provider (ISP) gegeven IP-adres op van het door de betrokken persoon gebruikte computersysteem op het moment van registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokken persoon op een later tijdstip te kunnen achterhalen en dient daarom als wettelijke voorzorgsmaatregel voor degene die verantwoordelijk is voor de verwerking.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief ook per e-mail op de hoogte worden gebracht als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een eventuele registratie daarvoor, zoals dat het geval zou kunnen zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij de wijziging van technische condities. De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de nieuwsbriefdienst worden niet overgedragen aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is er een betreffende link in elke nieuwsbrief. Daarnaast is het ook mogelijk om zich op elk gewenst moment af te melden voor de nieuwsbrief, rechtstreeks op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke, of door de verantwoordelijke op een andere manier te informeren.

5. Nieuwsbrief-tracking

De nieuwsbrieven van Stropdas.org bevatten zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in betreffende e-mails die in HTML-formaat worden verzonden, om logbestanden-registratie en logbestanden-analyse mogelijk te maken. Daardoor kan een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes worden doorgevoerd. Op basis van de ingesloten telpixels kan Stropdas.org inzien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokken persoon en welke links in de e-mail door de betrokken persoon zijn aangeklickt.

Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld via de telpixels in de nieuwsbrieven worden door de voor de verwerking verantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om de levering van nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden gegeven. Betrokken personen kunnen op elk moment de afzonderlijke toestemmingsverklaring herroepen die via de double-opt-in procedure is afgegeven. Na intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke verwijderd. Een afmelding van de ontvangst van de nieuwsbrief ziet Stropdas.org automatisch als een herroeping.

6. Contactmogelijkheid via de website

De website vanStropdas.org bevat informatie die wettelijk vereist is om snel elektronisch contact met onze onderneming op te nemen en directe communicatie met ons mogelijk te maken, wat eveens een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Wanneer een betrokken persoon per e-mail contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke of via een contactformulier, worden de door de betrokken persoon verstrekte persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die vrijwillig door een persoon aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of om contact op te nemen met de betrokken persoon. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

7. Commentaarfunctie in de blog op de website

Het Stropdas.org biedt gebruikers de mogelijkheid individuele opmerkingen over individuele blog-bijdragen achter te laten op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke. Een blog is een op het web gevoerde, meestal publiek toegankelijke portal waarin een of meer mensen, die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. De blogposts kunnen meestal door derden worden becommentarieerd.

Laat een betrokken persoon een opmerking achter in de op deze website gepubliceerde blog, wordt naast het door de betrokken persoon achtergelaten commentaar ook informatie over het tijdstip van de commentaarinvoer als ook de door de betrokken persoon gekozen gebruikersnaam (pseudonym) opgeslagen en gepubliceerd. Bovendien wordt het door de Internet-Service-Provider (ISP)aan de betrokken persoon gegeven IP-adres mede vastgelegd. Het opslaan van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokken persoon door een afgegeven commentaar de rechten van derden schendt of onwettige inhoud plaatst. De opslag van dergelijke persoonlijke gegevens is daarom in het eigen belang van de voor de verwerking verantwoordelijke, zodat deze zich in geval van schending van het recht zou kunnen vrijpleiten. Deze verkregen persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven, voor zover het doorgeven niet wettelijk voorgeschreven is of het niet voor de rechtsverdediging van de voor de verwerking verantwoordelijke dient.

8. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of, in zoverre dit door de Europese richtlijnen- en regelgever of een andere verantwoordelijke wetgever in wetten of voorschriften bepaald werd en waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke zich moet houden.

Vervalt het opslagdoel of loopt een bewaarperiode die is voorgeschreven door de Europese richtlijnen en regelgever of een andere verantwoordelijke wetgever af, zullen de persoonlijke gegevens routinematig worden geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

9. Rechten van de betrokken persoon

a) Recht op bevestiging

Elke betrokken persoon heeft het recht, zoals verleend door de Europese richtlijnen- en regelgevende instanties, om van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging te ontvangen, of de betreffende persoonlijke gegevens verwerkt worden. Als een betrokken persoon gebruik wil maken van dit bevestigingsrecht, kan die op elk gewenst moment contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

b) Recht op informatie

Alle personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben het door de Europese richtlijnen- en regelgever toegekende recht om van de verwerking verantwoordelijke kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van die informatie te verkrijgen. Bovendien heeft de Europese richtlijnen- en regelgever de betrokken persoon informatie over volgende gegevens toegekend:

- de verwerkingsdoeleinden;

- de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

- de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog worden bekendgemaakt, met name bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;

- indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het vastleggen van die duur;

- het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens of van een beperking van de verwerking door de verantwoordelijke persoon of van een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;

- het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende instantie;

- wanneer de persoonlijke gegevens niet bij de betrokken persoon worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;

- het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling conform artikel 22, lid 1 en 4, van de AVG en - ten minste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene persoon.

- Bovendien heeft de betrokken persoon recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dat het geval is, heeft de betrokken persoon het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.

Wanneer een betrokken persoon gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan diegene op elk gewenst moment contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

c) Recht op correctie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen- en regelgever toegekende recht om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die hem / haar betreffen te verlangen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen, ook door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als een betrokken persoon dit recht op rectificatie wenst te gebruiken, kan diegene op elk gewenst moment contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen- en regelgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen, dat die zijn betreffende persoonsgegevens onmiddellijk verwijdert, voor zover aan een van de volgende redenen wordt voldaan en de verwerking niet vereist is:

- De persoonlijke gegevens zijn voor bepaalde doeleinden verzameld of anderszins verwerkt, waarvoor ze niet langer nodig zijn.

- De betrokken persoon herroept de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG was gebaseerd en heeft geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

- De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking volgens artikel 21 (1) AVG en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking of de betrokken persoon maakt volgens artikel 21 (2) AVG bezwaar tegen de verwerking.

- De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.

- Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

- De persoonsgegevens zijn in relatie tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens artikel 8 (lid 1) AVG verzameld.

- Als aan een van de bovenstaande redenen wordt voldaan en een betrokken persoon de verwijdering van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen bij Stropdas.org wenst, kan diegene op elk gewenst moment contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke. De medewerker voor gegevensbescherming van het Stropdas.org of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Wanneer de persoonlijke gegevens door het Stropdas.org openbaar zijn gemaakt en wanneer ons bedrijf verantwoordelijk is voor het verwijderen van de persoonsgegevens als verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 17 lid 1 AVG, zal het Stropdas.org passende maatregelen nemen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten van passende maatregelen ook van technische aard, om andere gegevensbeheerders die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokken persoon van deze andere voor de verwerking verantwoordelijken het verwijderen van verschillende links naar deze persoonsgegevens of copieën of replica's van deze persoonsgevens verlangd heeft, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker voor gegevensbescherming van Stropdas.org of een andere medewerker regelt het noodzakelijke in individuele gevallen.

e) Recht op beperking van verwerking

- Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen- en regelgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen de verwerking te beperken, als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

- De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokken persoon betwist en wel voor de duur van een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

- De verwerking is onwettig, de betrokken persoon wijst het af de persoonlijke gegevens te verwijderen en verlangt in plaats daarvan het gebruik van persoonlijke gegevens te beperken.

- De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor het doel van de verwerking, maar de betrokken persoon heeft ze echter nodig voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

- Betrokken persoon heeft bezwaren aangetekend tegen de verwerking conform art. Artikel 21 lid 1 AVG en het staat nog niet vast of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon opwegen tegen die van de betrokken persoon.

Als aan een van de bovenstaande redenen wordt voldaan en een betrokken persoon de beperking van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen bij Stropdas.org wenst, kan diegene op elk gewenst moment contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke. De medewerker voor gegevensbescherming van het Stropdas.org of een andere medewerker zal de beperking van de verwerking toepassen.

f) Recht op gegevensoverdracht

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen- en regelgever toegekende recht zijn/haar betreffende persoonsgegevens die door de betrokken persoon aan een verantwoordelijke beschikbaar gesteld zijn in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Hij/zij heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke persoon zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgevens beschikbaar gesteld werden, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG of een contract conform artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en de verwerking door middel van geautomatiseerde processen plaatsvindt, in zover de verwerking niet noodzakelijk is voor het waarnemen van een taak van openbaar belang of die in de uitoefening van openbaar geweld resulteert, die aan de verantwoordelijke werd overgedragen.

Tevens heeft de betrokken persoon bij het uitoefenen van het recht op gegevensoverdracht conform artikel 20, lid 1 AVG het recht, te verlangen dat de persoonsgegevens direct van een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen, zover het technisch mogelijk is en voor zover hiervan niet de rechten en vrijheden van andere personen aangetast worden.

Om het recht op gegevensoverdracht te doen gelden, kan de betrokken persoon op elk moment contact opnemen met de medewerker voor gegevensbescherming van Stropdas.org of een andere medewerker die door Stropdas.org is aangesteld.

g) Recht op bezwaar

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen- en regelgever toegekende recht op grond van zijn specifieke situatie te allen tijde tegen de verwerking van de betreffende persoongsgevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f ) AVG bezwaar aan te tekenen. Dit geldt ook voor een profiling op basis van deze bepalingen.

Het Stropdas.org verwerkt de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet langer, tenzij we dwingende, beschermenswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen die opwegen tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon, of wanneer de verwerking het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken dient.

Wanneer het Stropdas.org persoonsgegevens verwerkt om direct marketing te bedrijven, heeft de betrokken persoon het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met dergelijke reclame als doel. Dit geldt ook voor de profiling, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct marketing-reclame. Wanneer de betrokken persoon bezwaar maakt tegen Stropdas.org voor directmarketingdoeleinden, zal het Stropdas.org de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokken persoon het recht, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, die bij het Stropdas.org voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, AVG plaatsvinden, bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van openbaar belang te vervullen.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokken persoon rechtstreeks contact opnemen met de medewerker voor gegevensbescherming of een andere medewerker van Stropdas.org. De betrokken persoon is ook vrij, in het kader van de gebruikmaking van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, om zijn recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures, waarbij technische specificaties gebruikt worden.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profiling

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen- en regelgever toegekende recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profiling, dat rechtsgevolgen voor hem of haar heeft of diegene op soortgelijke wijze aanzienlijk beïnvloedt; voor zover het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van de wetgeving van de EU of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene plaatsvindt.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke of (2) het plaatsvindt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon, neemt het Stropdas.org passende maatregelen om de rechten en vrijheden te waarborgen, alsmede de legitieme belangen van de betrokken persoon, waartoe ten minste het recht op bewerkstelligen van het ingrijpen van een persoon van de kant van de verantwoordelijke, het eigen standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten behoren.

Wanneer de betrokken persoon rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen geldend maken wil, kann hij/zij zich hiertoe te allen tijde tot onze medewerker bescherming persoonsgegevens of een andere medewerker van de voor de verwerking veranwoordelijke wenden.

i) Recht op herroeping van toestemming met betrekking tot gegevensbescherming

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen- en regelgever toegekende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment te herroepen.

Wanneer de betrokken persoon het recht op herroeping van een toestemming geldend maken wil, kan hij/zij zich hiertoe te allen tijde tot onze medewerker bescherming persoonsgegevens of een andere medewerker van de voor de verwerking veranwoordelijke wenden.

10. Privacybeleid voor inzet en gebruik van Facebook

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in de regel in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief in een virtuele ruimte met elkaar om te gaan. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of het maakt de internetgemeenschap mogelijk persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Met Facebook kunnen gebruikers van het sociale netwerk privé-profielen maken, foto's uploaden en verbinding aangaan via vriendschapsaanvragen.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Voor de verwerking van persoonsgegevens is, wanneer een betroffen persoon buiten de VS of Canada woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Tijdens elk bezoek aan een van de individuele pagina's van deze website, die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door het betreffende Facebook component ertoe opgedragen een weergave van het betreffende Facebook-onderdeel van Facebook te downloaden. Een totaaloverzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subsites van onze website door de betrokken persoon worden bezocht.

Wanneer de betrokken persoon tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website door de betrokken persoon en gedurende de gehele duur van diens betreffende verblijf op onze website, welke specifieke pagina's van onze website de betrokken persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het Facebook-component en door Facebook toegewezen aan het betreffende Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokken persoon een van de Facebook-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk", of als de persoon een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de persoon in kwestie en bewaart deze persoonlijke gegevens.

Facebook ontvangt altijd dan informatie via het Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op Facebook is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Facebook-componenten klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Facebook niet gewenst is door de betrokken persoon, kan hij/zij de overdracht voorkomen door zich af te melden bij het Facebook-account voordat onze website wordt bezocht.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Tevens wordt erin uitgelegd, welke opties Facebook biedt om de privacy van de betrokken persoon te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar, die het mogelijk maken gegevensoverdracht aan Facebook te verhinderen. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokken persoon worden gebruikt om gegevensoverdracht naar Facebook te verhinderen.

11. Gegevensbeschermingsbepalingen voor de inzet en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website het onderdeel Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een web-analyse-service. Webanalyse is het opnemen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over via welke website een betroffen persoon naar een website is gekomen (zogenaamde referrer), welke (sub)pagina's van de website zijn geopend of en hoe vaak en voor welke verblijfsduur een (sub)pagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en een kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van Google-Analytics-Componenten is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De voor de verwerking verantwoordelijke gebruikt voor de webanalyse via Google Analytics de toevoeging "_gat._anonymizeIp". Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokken persoon door Google verkort en geanonimiseerd, wanneer de toedreder tot onze website afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere contractstaat uit de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door cookies te plaatsen, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de pagina's van deze website wordt geopend die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de respectievelijke Google Analytics-component ertoe aangezet, gegevens naar Google voor online analysedoeleinden door te geven. In het kader van dit technische proces is Google op de hoogte van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de persoon in kwestie, die Google, onder andere er toe dienen om de herkomst van de bezoekers en klikken bij te houden en vervolgens provisiefacturatie mogelijk te maken.

De cookie slaat persoonsgebondene informatie op, zoals toegangstijd, de locatie vanwaar toegang is verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokken persoon. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokken persoon wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, eventueel overdragen aan derden.

De betrokken persoon kan op elk moment het plaatsen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door de gebruikte internetbrowser zo in te stellen dat het plaatsen van cookies constant wordt afgewezen. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie dat al door Google Analytics is geplaatst, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokken persoon de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verzameling van door Google Analytics gegenereerde op het gebruik van deze website-gebaseerde gegevens alsook de verwerking van deze gegevens door Google af te wijzen en te verhinderen. Hiervoor moet de persoon een browser-add-on onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken mogen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-ons wordt door Google als een afwijzing beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokken persoon de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Voor zover de browser-add-on door de betrokken persoon of een andere persoon die binnen zijn of haar invloedssfeer valt, wordt verwijderd of uitgeschakeld bestaat de mogelijkheid om de browser-add-ons opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt gedetailleerder toegelicht op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Privacybeleid voor inzet en gebruik van Google+

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de Google+ knop geïntegreerd als component van deze website. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in de regel in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief in een virtuele ruimte met elkaar om te gaan. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of het maakt de internetgemeenschap mogelijk persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk privé-profielen maken, foto's uploaden en verbinding aangaan via vriendschapsaanvragen.

De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Bij elk bezoek aan een van de pagina's van deze website die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt beheerd en waarin een Google+ knop is opgenomen, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betroffen persoon automatisch door de betreffende Google+ knop opgedragen een weergave van de betreffende Google+ knop van Google te downloaden. In het kader van dit technische proces krijgt Google informatie over welke specifieke pagina van onze website door de betrokken persoon bezocht wordt. Meer informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Wanneer de betrokken persoon tegelijkertijd op Google+ is ingelogd, herkent Google bij elk bezoek aan onze website door de betrokken persoon en gedurende de gehele duur van diens betreffende verblijf op onze website, welke specifieke pagina's van onze website de betrokken persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ knop en door Google toegewezen aan de betreffende Google+-account van de betrokken persoon.

Wanneer de betrokkene een van de Google + -knoppen activeert die op onze website is geïntegreerd en daarmee een Google+1-aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan de persoonlijke Google + -gebruikersaccount van de betrokken persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar volgens de voorwaarden die door de betrokken persoon zijn geaccepteerd. Een Google+1-verwijzing door de betrokkene op deze website wordt vervolgens opgeslagen en verwerkt samen met andere persoonlijke informatie, zoals de naam van de Google+1-account die wordt gebruikt door de betrokkene en diens geplaatste foto in andere Google-diensten, bijvoorbeeld de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen bij Google. Google registreert deze persoonlijke gegevens ook met als doel de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt altijd dan informatie via de Google+knop dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht wanneer de betrokken persoon op Google+ is ingelogd en tegelijkertijd onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon de Google+-knop aanklikt of niet. Wanneer een dergelijke overdracht van persoonsgevens van betrokken persoon niet gewenst is, kan hij/zij een dergelijke overdracht verhinderen door zich af te melden bij het Google+-account voordat onze website wordt bezocht.

Aanvullende informatie en het huidige privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Aanvullende Google-aanwijzingen voor de Google +1-knop vindt u op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

13. Privacybeleid voor inzet en gebruik van Pinterest

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van Pinterest Inc. geïntegreerd. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in de regel in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief in een virtuele ruimte met elkaar om te gaan. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of het maakt de internetgemeenschap mogelijk persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Pinterest stelt gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat om beeldverzamelingen en enkelvoudige afbeeldingen, evenals beschrijvingen op virtuele prikborden (zogenaamde pinnings) te publiceren, die op hun beurt kunnen worden gedeeld door andere gebruikers (zogenoemde repinnen) of waarop commentaar kan worden gegeven.

Werkmaatschappij van Pinterest ist de Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Telkens wanneer een van de pagina's van deze website wordt opgeroepen die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Pinterest-component (Pinterest plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende Pinterest-componenten ertoe aangezet een weergave van het overeenkomstige Pinterest-onderdeel van Pinterest te downloaden. Meer informatie over Pinterest is beschikbaar op https://pinterest.com/. In het kader van dit technische proces ontvangt Pinterest informatie over welke specifieke pagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokken persoon tegelijkertijd bij Pinterest is ingelogd, herkent Pinterest bij elk bezoek aan onze website door de betrokken persoon en gedurende de gehele duur van diens betreffende verblijf op onze website, welke specifieke pagina's van onze website de betrokken persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via de Pinterest-componenten en door Pinterest toegewezen aan de betreffende Pinterest-account van de betrokkene. Wanneer de betrokken persoon een Pinterest-knop activeert die op onze website is geïntegreerd, wijst Pinterest deze informatie toe aan het persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de betrokken persoon en slaat deze de persoonlijke gegevens op.

Pinterest ontvangt altijd dan via de Pinterest-componenten2 informatie dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht wanneer de betrokken persoon bij Pinterest is ingelogd en tegelijkertijd onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon de Pinterst-componenten aanklikt of niet. Wanneer een dergelijke overdracht van persoonsgevens van de betrokken persoon niet gewenst is, kan hij/zij een dergelijke overdracht verhinderen door zich uit te loggen bij het Pinterest-account voordat onze website wordt bezocht.

Pinterest's Privacybeleid, beschikbaar op https://about.pinterest.com/privacy-policy, biedt inzicht in het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke informatie door Pinterest.

14. Privacybeleid over inzet en gebruik van Twitter

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft Twitter-componenten op deze website geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar beschikbare microblogdienst waarop gebruikers zogenoemde tweets, korte berichten, kunnen plaatsen en verspreiden, die beperkt zijn tot 140 tekens. Deze korte berichten zijn beschikbaar voor iedereen, inclusief niet-Twitter-abonnees. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Twitter maakt het ook mogelijk een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

Werkmaatschappiji van Twitter is de Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Telkens wanneer een van de pagina's van deze website wordt opgeroepen die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende Twitter-componenten ertoe aangezet een weergave van het overeenkomstige Twitter-onderdeel van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-buttons is beschikbaar op https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/tweet-button/overview. In het kader van deze technische procedure ontvangt Twitter informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Het doel van de integratie van het Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen inhoud van deze website te verspreiden, om deze website in de digitale wereld te promoten en om onze bezoekersaantallen te verhogen.

Als de betrokken persoon tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter bij elk bezoek aan onze website door de betrokken persoon en gedurende de gehele duur van diens betreffende verblijf op onze website, welke specifieke pagina's van onze website de betrokken persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via de Twitter-componenten en door Twitter toegewezen aan de betreffende Twitter-account van de betrokkene. Wanneer de betrokken persoon een Twitter-knop activeert die op onze website is geïntegreerd, wijst Twitter deze daarmee overgedragen informatie toe aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokken persoon en wordt de informatie door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt altijd dan via de Twitter-componenten informatie dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht wanneer de betrokken persoon bij Twitter is ingelogd en tegelijkertijd onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon de Twitter-componenten aanklikt of niet. Wanneer een dergelijke overdracht van persoonsgevens van de betrokken persoon aan Twitter niet gewenst is, kan hij/zij een dergelijke overdracht verhinderen door zich uit te loggen bij het Twitter-account voordat onze website wordt bezocht.

Het van toepassing zijnde privacybeleid van Twitter is beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=en.

15. Betaalwijze: Privacyverklaring Klarna als betaalwijze

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft Klarna-componenten op deze website geïntegreerd. Klarna is een online betalingsdienstaanbieder die het mogelijk maakt om op rekening te kopen. Daarnaast biedt Klarna andere diensten, zoals kopersbescherming of identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

De werkmaatschappij van Klarna is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Wanneer de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online winkel ofwel de "Koop op rekening" als betaaloptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch doorgegeven aan Klarna. Door een van deze betaalopties te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor afwikkeling van de factuur of de aankoop op afbetaling of voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

De persoonlijke gegevens die aan Klarna worden doorgegeven, zijn in de regel een voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om een factuur of aflevering te verwerken. Voor de uitvoering van de koopovereenkomst zijn ook dergelijke persoonsgegevens nodig, die in verband staan met de betreffende bestelling. In het bijzonder kan er een wederzijdse uitwisseling van betalingsinformatie zijn, zoals bankgegevens, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, aantal artikelen, artikelnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingen, informatie over koopgedrag in het verleden of andere informatie over de financiële situatie van de betrokken persoon.

Het doel van de overdracht van de gegevens is met name de identiteitsverificatie, de betalingsadministratie en de fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke geeft Klarna persoonlijke gegevens, met name als er een rechtmatig belang bij de overdracht is. De persoonlijke gegevens die tussen Klarna en de voor de verwerking verantwoordelijke worden uitgewisseld, worden door Klarna aan kredietbureaus overgedragen. Deze overdracht is gericht op de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole.

Klarna draagt de persoonsgegevens ook over aan gelieerde bedrijven (Klarna Groep) en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens in de opdracht verwerkt moeten worden.

Om te beslissen over de totstandkoming, implementatie of beëindiging van een contractuele relatie, verzamelt en gebruikt Klarna gegevens en informatie over het betalingsgedrag van de betrokkene tot dan toe, evenals waarschijnlijkheidswaarden voor het gedrag in de toekomst (de zogenaamde score). De berekening van de score wordt uitgevoerd op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden.

De betrokken persoon heeft de mogelijkheid om op elk moment de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens tegenover Klarna in te trekken. Een intrekking heeft geen uitwerking op persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking.

Het van toepassing zijnde privacybeleid van Klarna is te vinden op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

16. Betaalwijze: Privacybeleid met betrekking tot PayPal als betaalwijze

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van PayPal geïntegreerd. PayPal is een online betaaldienstaanbieder. Betalingen worden gedaan via zogenaamde PayPal-accounts, dit zijn virtuele privé- of zakelijke accounts. Bovendien geeft PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek accountnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen te verrichten aan derden of om betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook de functie van trustee over en biedt kopersbeschermingsdiensten.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Wanneer de betrokkene tijdens de bestelprocedure in onze online winkel "PayPal" selecteert als betaaloptie, worden de gegevens van de betrokken persoon geautomatiseerd naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn in de regel voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Voor de uitvoering van de koopovereenkomst zijn ook dergelijke persoonsgegevens nodig, die in verband staan met de betreffende bestelling.

Het doel van de verzending van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke zal PayPal persoonsgegevens vooral dan doorgeven, met name als er een rechtmatig belang voor de overdracht is. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de voor de verwerking verantwoordelijke, kunnen door PayPal worden overgedragen aan kredietbeoordelingsbureaus. Deze overdracht is gericht op de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole.

PayPal geeft de persoonlijke gegevens eventueel aan gelieerde ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of wanneer de gegevens in opdracht verwerkt zullen worden.

De betrokken persoon heeft de mogelijkheid om op elk moment de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens tegenover PayPal in te trekken. Een intrekking heeft geen uitwerking op persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking.

De van toepassing zijn privacybepalingen van Paypal zijn te vinden onder https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

17. Betaalwijze: Creditcard als betaalwijze

Voor de betaalmethode "creditcard" gebruikt Stropdas.org het systeem "Ipayment" van 1 & 1 Internet SE. Uw creditcardgegevens worden via het door ons ter beschikking gestelde formulier veilig doorgestuurd naar de server van Stropdas.org via SSL (Secure Socket Layer). Vanaf daar worden ze doorgestuurd naar Ipayment Gateway voor validatie. Ipayment bewaart uw creditcardgegevens, maar wij als Stropdas.org doen dat niet.

18. Rechtsgrondslag voor verwerking

Art. 6 1 lid a AVG dient ons bedrijf als de rechtsgrondslag voor verwerkingsprocedures waarbij we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten waarbij de contractpartij de betrokken persoon is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsprocedures die nodig zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, vindt de verwerking plaats op basis van Art.6 I lid b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocedures die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van aanvragen voor onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lid. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou zijn geraakt en zijn of haar naam, leeftijd, ziektekostenverzekering of andere essentiële informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan op artikel 6 I lid. d AVG zijn gebaseerd. Tenslotte kunnen verwerkingsprocedures worden gebaseerd op artikel 6 I lid. f. Op basis van deze rechtsgrondslag gebaseerde verwerkingen die niet vallen onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen, wanneer de verwerking ter bescherming van een legitieme interesse van onze onderneming of een derde nodig is, in zoverre de interesse, grondrechten en grondvrijheden van de betroffen persoon niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons in het bijzonder toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij vertegenwoordigt in zoverre de mening dat een rechtmatig belang aanneembaar kan zijn wanneer de betrokken persoon een klant van de verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2, AVG).

19. Rechtmatig belang aan de verwerking, die door de verantwoordelijke of een derde gehanteerd worden

Is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op artikel 6 I lid f. AVG is ons rechtmatig belang het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

20. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectievelijke wettelijke bewaarperiode. Na de deadline worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te initiëren.

21. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokken persoon om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

We lichten u erover in dat het verstrekken van persoonlijke gegevens deels wettelijk verplicht is (zoals belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (zoals informatie met betrekking tot de contractpartner). Daarnaast kan het voor het afsluiten van een contract nodig zijn dat een betrokken persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt.